1990’ların Postkolonyal Yansımaları: Chigozie Obioma’nın Balıkçılar İsimli Romanı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10419290

Anahtar Kelimeler:

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Chigozie Obioma, Balıkçılar, Postkolonyalizm, 1990’lar

Özet

Chigozie Obioma, Balıkçılar isimli romanının Man Booker ödülü için belirlenen son altı eser arasında gösterilmesinden sonra edebiyat çevrelerince tartışılmaya başlanan bir yazardır. Balıkçılar romanı temelde dört erkek kardeşin ilişkilerini konu alırken, 1990’ların siyasi ve tarihi öneme haiz çalkantılı olaylarına da ayna tutmaktadır. Ayrıca, sömürgecilik sonrası dönemde bağımsızlığını kazanan Nijerya toplumunun deneyimlediği siyasi dalgalanmalar sonucu ortaya çıkan toplumsal çatışmalar romanda vücut bulmaktadır. Bu çatışmalar doğrultusunda sömürgecilik sonrası dönemde sıklıkla göreve gelen askeri yönetimlerin halkı bunalttığı görülmektedir. Buna ek olarak, yazar sömürgecilik sonrasını resmederken sömürgecilik mirası çerçevesinde birçok göndermede bulunmaktadır. Tarihi ve siyasi olaylara sıklıkla değinilen eserde yazar, dört kardeşin dramatik hikâyelerini toplumunun yaşadığı olumsuzluklarla birlikte kurgulamaktadır. Bu noktada eserin Afrika kültürel özelliklerinin tahrip edilerek sömürgecilerin temelini attığı yozlaşmaya ışık tuttuğu söylenebilir. Çalışmada, yazarın sözü geçen eserinde 1990’ların buhranlı siyasi atmosferinin postkolonyal yansımalarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Chigozie Obioma’nın Balıkçılar romanı ve sömürgecilik sonrası dönemin eserdeki yankıları bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam bağlamında sömürgecilik sonrası dönemde görülen toplumsal değişimlerin siyasi istikrarsızlık ile nasıl bir ilişkisinin olduğu, sömürgeciliğin bitiminden sonra toplumun tecrübe ettiği yaşam şekillerinin sömürgeciliğin mirasıyla nasıl bir bağ kurduğu ve bu uygulamaların toplumsal yaşama nasıl sirayet ettiği sorularına cevap aranmıştır. Çalışma, metindeki sömürgecilik sonrası postkolonyal yansımaları analitik bir şekilde analiz etmektedir. Dolayısıyla, eserde özellikle bağımsızlıktan sonra Nijerya’da görülen siyasi, dini ve sosyal çatışmaların toplumun genelini derinden etkilediği ve toplumsal bir ayrışmaya sebep olduğu görülmektedir. Ayrıca, sömürgeciliğin mirasının bağımsızlık kazanıldıktan sonra da toplumda baskın bir karakterde olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak Chigozie Obioma’nın Balıkçılar romanında sömürgecilik sonrası toplumsal değişimlerin, siyasi ve dini kargaşa ortamının ve kültürel hegemonyanın varlığı postkolonyal bir bağlamda ortaya konulmuştur.   

Öne Çıkanlar

  • Çalışmaya konu olan eserin yeterince analiz edilmemesi
  • Söz konusu eserin henüz bu temalar üzerinden literatürde yer bulmaması
  • Çalışmanın ülkemizdeki edebiyat incelemelerine katkı sunacak olması
  • Sömürgecilik sonrası çalışmalara ve tartışmalara farklı bir bakış açısıyla bakılması
  • Sömürgecilik sonrası dönemde Nijerya’nın çağdaş siyasi ve sosyal portresinin ortaya konulması

Referanslar

Achebe, Chinua. The Trouble with Nigeria. London: Heinemann Educational Books, 1983.

Ajibade, Kunje. “I’m interested in the metaphysics of being and existence: Chigozie Obioma in conversation with Kunle Ajibade. Journal of the African Literature Association 13/2 23 April 2019, 255-262. DOI: 10.1080/21674736.2019.1602327

Amodu, Eneojoh, Jonah. “Literature as a Mirror of Society: A Literary Analysis of Mohammed Idris’ A Mystical Ring”. AJELLSAwka Journal of English Language and Literature Studies 4/1 2013, 22-136.

Avcu, İsmail. “Chinua Achebe’nin Afrika Üçlemesi: Parçalanma, Artık Huzur Yok,Tanrının Oku’nda Kültür ve Kimlik”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23/1 16 Mart 2019, 195-210. http://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/43928/538475

Ezeigbo, T. Akachi. Facts and Fiction in the Literature of the Nigerian Civil War. Unity Pub. & Research, 2019.

Fanon, Frantz. (1963). The Wretched of the Earth (C. Farrington, Trans.). New York: Grove Press, 1963.

Geçikli, Kubilay. Against Dehumanization, Re-humanization in J. M. Coetzee’s Work. Littera Edebiyat Yazıları 35 2014, 59-68.

Geçikli, Kubilay. (2015). “Orientalism of the Occident: Nadeem Aslan’s Maps for Lost Lovers, Interactions”. Ege University Press 24/1 2015, 79-90.

Güngör, Bilgin. Postkolonyalizm ve Edebiyat: Türk Edebiyatından Sömürgeciliğe Bakış. İstanbul: Hece Yayınları, 2018.

Habila, Helon. “The Fishermen by Chigozie Obioma Review”. The Guardian. Erişim 17/02/2023. https://www.theguardian.com/books/2015/mar/13/the- fishermen-chigozie-obioma-review

Hoekema, David. “Faith and family in Nigeria”. Cristian Century. Erişim 03/12/2022. https://www.christiancentury.org/reviews/2016-11/faith-and-family-nigeria

Loomba, Ania. Kolonyalizm Postkolonyalizm (Çev. Mehmet Küçük). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000.

Ngangah, Inocent, Chijindu. “Odinani”. A Discourse in Philosophy of Culture. Erişim 18/10/2023 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3590960

Obioma, Chigozie. Balıkçılar (Çev. Özgür Atılım Turan). İstanbul: Pegasus Yayınlar, 2019.

Obioma, Chigozie. “I read Morning, Night and in Between’: How One Novelist came to Love Books”. New York Times. Erişim 1/3/2023. https://www.nytimes.com/2018/12/03/books/review/chigozi-obioma.html

Said, Wadie, Edward. Şarkiyatçılık Batının Şark Arayışları (Çev. Berna Ülner). İstanbul: Metis Yayınları, 2013.

Van Booy, Simon. (16 June 2020). “Chigozie Obioma”. The WD Interview. Erişim 08/03/2023. https://www.writersdigest.com/be-inspired/chigozie-obioma-interview

Yılmaz, Şahin, Zennube. Uwe Timm’in Morenga Roman Örneğinde Alman Edebiyatında Postkolonyalizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2017.

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Geçikli, K., & Doğan, Çağlayan. (2023). 1990’ların Postkolonyal Yansımaları: Chigozie Obioma’nın Balıkçılar İsimli Romanı. Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 41–53. https://doi.org/10.5281/zenodo.10419290